Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.
Prevádzkovateľ: Spoločnosť Alexander Mozdík FOZAL 1, založená a existujúca podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/93 Zb., so sídlom Okružná 558/27, 935 34 Veľký Ďur, zapísaná v Obvodnom úrade Levice, Z/2010/06675-2 číslo živnostenského registra 420-24183.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomnosti: Alexander Mozdík FOZAL 1, Okružná 558/27, 935 34 Veľký Ďur, telefonický kontakt: +421 905 572 827, emailový kontakt: fozal1@centrum.sk.

Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb- klientov a zástupcov klientov na následné účely:

 • Klienti (obchod, predaj) – plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov

Kategórie dotknutých osobných údajov: bežné osobné údaje.
Kategórie príjemcov osobných údajov: doručovateľské spoločnosti ( GLS, SDS) za účelom správneho doručenia objednaného tovaru.

Prenos osobných údajov do 3.krajín: nie.

Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov.

Práva dotknutej osobny: má nasledovné práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú
 2. Právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú
 3. Právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú
 4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 5. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka
 6. Právo na prenosnosť osobných údajov
 7. Právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov
 8. Právo na sťažnosť dozorného orgánu

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak kontaktná osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti. Informácie, zdroj osobných údajov, osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja:

 • webová stránka
 • priamy predaj tovaru (priamo od zákazníka pri návšteve jednej z predajní)
 • cookies

Automaticky (pri návšteve našej webovej stránky) spracúvame nasledovné údaje:

 • IP adresa
 • Dátum a čas prístupu na našu webovú stránku
 • Informácie o vašom internetovom prehliadači
 • Informácie o vašom operačnom systéme
 • Informácie o nastavení vášho jazyka
 • Informácie o vašom správanú na našich webových stránkach
 • Informácie o vašom mobilnom zariadení (ak pristupujete na naše webové stránky prostredníctvom mobilného telefónu)

Tieto informácie sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi (konkrétnej osobe).

Všetky dokumenty su založené vo firme Alexander Mozdík Fozal1, Okružná 558/27, 935 34 Veľký Ďur.

Scroll Up